Pobierz widget

Regulamin korzystania z portalu moolti.pl

Portal moolti.pl jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

1. Wydawcą portalu internetowego moolti.pl ("Portal") jest Daniel Bochnak(zwany dalej Wydawcą), adres: ul.Saperów 3, 75-688 Koszalin 

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz wydawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z wydawcą - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszego "Regulaminu korzystania z portalu gazetylokalne.pl", zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy SGL oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z  wydawcą- są udostępniane na stronach Portalu.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszego "Regulaminu korzystania z portalu gazetylokalne.pl" korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody SGL udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw SGL (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z SGL są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres warszawa@gazetylokalne.pl,  w celu nabycia licencji na korzystanie ze zdjęć, prosimy o kontakt na adres wydawcy.

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą wydawcy, wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. SGL nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

8. Niniejszy "Regulamin korzystania z portalu gazetylokalne.pl" nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu,  oraz na stronach Forum.

9. Wydawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego "Regulaminu korzystania z portalu moolti.pl" w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

 


 

Regulamin forum internetowego

§1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Forum internetowego portalu moolti.pl (zwanego dalej Forum), prowadzonego przez Daniela Bochnaka (zwane dalej Wydawcą), adres: ul. Saperów 3, 75-688 Koszalin 
 2. Forum jest wyodrębnioną z serwisu internetowego moolti.pl częścią, która służy do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na tematy związane z treścią zawartą na Portalu
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 • Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Forum będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Forum. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje się odpowiednio do administratora.
 • Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 • Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu przeznaczenie i zawartość merytoryczną.
 • Użytkownik - osoba, która została zarejestrowana na Forum mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych wątków.
 • Wątek - dyskusja w określonym temacie.
 • Post - wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
 • Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

§ 2.  Użytkownicy

 1. Użytkownikiem jest każda zarejestrowana przez administratora osoba fizyczna.
 2. Rejestracja użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Forum. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz hasła za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Forum.
 3. Każdy użytkownik działa na Forum pod nazwą. Nazwą użytkownika jest jego imię i nazwisko.
 4. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.


§ 3.  Posty

 1. Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Forum. Zamieszczanie postów na Forum możliwe jest po uprzednim zalogowaniu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum przez użytkowników.
 3. Zamieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione. Opublikowanie postu zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika na Forum administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.
 4. Moderator ma prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez użytkownika oraz usuwania postów niezwiązanych z tematyką Forum.


§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Administrator obowiązany jest powiadomić użytkowników o każdej zmianie regulaminu.
 2. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Forum.