Pobierz widget

Procedury związane z przystąpieniem do projektu multiportal©

Prezentujemy poniżej dwie procedury:

pierwsza dotyczy uruchomienia systemu multiportal© do testów i druga dotyczy uruchomienia systemu multiportal© do praktycznego wykorzystania na potrzeby użytkownika.

Naczelna idea twórców systemu multiportal© to stworzyć takie narzędzie, które pozwoli użytkownikowi na budowę i administrowanie portalem bez specjalistycznej wiedzy informatycznej oraz umieszczanie treści w sposób łatwy, niemalże intuicyjny. Dostęp do systemu ma administrator (bądź administratorzy) zarządzający tworzonym portalem oraz redaktorzy wprowadzający do niego treści. 

W obu przypadkach procedury są proste, podane w kolejności pozwalającej na uzyskanie ostatecznego sukcesu. W efekcie ich wykonania udestępnia się użytkownikowi system do tworzenia własnego portalu z tym, że pierwszy jest testowy a drugi po podpisaniu odpowiednich umów i przeniesieniu domeny staje się portalem użytkownika.

Procedura pierwsza wymagana jest wtedy gdy chcemy uruchomić testy. Testy służą zapoznaniu się z systemem do tworzenia portalu i administrowania nim oraz jego funkcjonalnościami. Użytkownik może bez żadnego ryzyka korzystać z systemu, próbować, tworzyć portal posługując się metodą Przeciągnij i upuść (ang. drag and drop) z wykorzystaniem wszystkich funkcji, gotowych elementów (widgetów).

Po zapoznaniu się z systemem multiportal© podczas testu użytkownik decyduje czy podpisuje umowę na jego wykorzystanie do tworzenia docelowego, właściwego portalu. Wymagana jest wtedy procedura druga.

Budowanie portalu przypomina w swej istocie korzystanie z klocków LEGO, przy czym te klocki to wspomniane wyżej elementy gotowe (widgety). Ich wykaz poniżej.

Wykaz elementów gotowych systemu multiportal©

 

  Procedura I dotycząca testów

 Uzyskanie przez wydawcę czasowego dostępu do systemu multiportal© i możliwość tworzenia portalu testowego 

 

 1. Uzyskanie akceptacji Rady Wydawców SGL przystąpienia wydawcy  do testów systemu multiportal©

 2. Ustalenie czasu funkcjonowania środowiska testowego – max. do miesiąca

 3. Przekazanie do superadmina (Daniel Bochnak; redaktor@gazetylokalne.pl  ; tel 502017315 lub formularz na portalu)  decyzji Rady Wydawców SGL oraz adresu e-mailowego przyszłego admnistratora

 4. Udostępnienie wydawcy systemu multiportal© do tworzenia i administrowania portalem testowym    – wykonuje superadmin

 5. Przekazanie wydawcy loginu i hasła dla administratora portalu testowego - generuje w systemie multiportal© superadmin

 6. Nadanie przez nowego administratora  portalu testowego  uprawnień redaktorom i ewentualnym pozostałym administratorom

 7. Testowanie systemu multiportal© z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcjonalności: admnistrowanie, tworzenie portalu z wykorzystaniem elementów gotowych (widgetów), tworzenie bazy artykułów, użycie mediów (foto, audio, wideo), wykorzystanie grafiki itp.

 8. Zakończenie testu – zgłoszenie do superadmina

Uwaga:

Możliwe jest zachowanie całego przygotowanego w teście portalu jako portalu docelowego. Należy o tym powiadomić superadmina.

 

 

 

 

Procedura II dotyczaca uruchomienia portalu docelowego

 Uzyskanie przez wydawcę stałego dostępu do systemu multiportal© i możliwość tworzenia portalu docelowego z nowym adresem domenowym lub z przeniesieniem starej domeny na nowy serwer 

 

 1. Uzyskanie przez wydawcę akceptacji Rady Wydawców SGL możliwości korzystania z systemu oraz zawarcie umowy z SGL dotyczącej warunków nieodpłatnego korzystania z systemu multiportal© oraz warunków płatnego hostingu   CENNIK

 2. Przekazanie superadminowi (Daniel Bochnak;  redaktor@gazetylokalne.pl  : tel 502017315 lub 502 341 584 lub formularz na portalu) decyzji Rady Wydawców SGL o zawartych umowach na korzystanie z systemu multiportal© i hostingu

 3. Przekazanie superadminowi adresu e-mailowego przyszłego admnistratora

 4. Udostępnienie systemu multiportal© do tworzenia i administrowania portalem – wykonuje superadmin

 5. Przekazanie wydawcy loginu i hasła administratora portalu - generuje w systemie multiportal© superadmin

 6. Nadanie przez nowego administratora  portalu uprawnień redaktorom i ewentualnym pozostałym administratorom

 7. Przekazanie superadminowi decyzji czy bazy danych (artykuły i zdjęcia)  będą nowe czy też wydawca zamierza je przenieść ze starego portalu

 8. Ustalenie zasad ewentualnego przeniesienia baz danych (dodatkowo płatne) przez firmę zewnętrzną GALDOMEDIA (kontakt Tomasz Błachut tomek@galdomedia.pl tel. 530 744 755) - podanie ilości artykułów, ilości zdjęć, parametrów środowiska bazodanowego, wersji oprogramowania, rodzaju baz danych, itp.)

 9. Ustalenie zasad opcjonalnej, zaawansowanej pomocy (szkolenie, konkretna, fizyczna pomoc bezpośrednia bądź zdalna) w tworzeniu portalu przez przedstawiciela dostawcy systemu (dodatkowo płatne wg stawki godzinowej) - uzgodnić z Danielem Bochnakiem ( redaktor@gazetylokalne.pl ; tel 502017315 lub 502 341 584 ewentualnie  formularz na portalu)

 10. Testowanie systemu multiportal© z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcjonalności: admnistrowanie, tworzenie portalu z wykorzystaniem elementów gotowych (widgetów), tworzenie bazy artykułów, użycie mediów (foto, audio, wideo), wykorzystanie grafiki itp.

 11. Zakończenie tworzenia zasadniczego kształtu portalu – zgłoszenie do superadmina

 12. Przeniesienie baz danych

 13. Potwierdzenie superadminowi prawidłowości przeniesienia danych

 14. Zgłoszenie superadminowi (Daniel Bochnak; redaktor@gazetylokalne.pl ; tel 502017315 lub 502 341 584 lub formularz na portalu) gotowości do przeniesienia domeny.

 15. Uzgodnienie z administratorem hostingu (Tomasz Błachut tomek@galdomedia.pl  tel. 530 744 755)  terminu przeniesienia domeny oraz przekazanie nowych adresów DNS 

 1.  Przekierowanie w ustalonym czasie domeny ze starego serwera na nowy serwer (zmiana adresów DNS) - wykonuje to administrator domeny (właściciel domeny) w panelu administracyjnym lub administrator firmy udostepniajacej domenę (jeżeli właściciel nie ma takiego panelu)

 2. Powiadomienie administratora hostingu (Tomasz Błachut tomek@galdomedia.pl tel. 530 744 755) o pomyślnym wykonaniu przekierowania 

 3. Administrator hostingu wykonuje odpowiednie procedury administracyjne i dodaje domenę do serwera

 4. Superadmin (Daniel Bochnak - redaktor@gazetylokalne.pl : tel 502017315 lub 502 341 584) po uzyskaniu informacji o pomyślnym dodaniu domeny do serwera, zmienia nazwę domeny z tymczasowej (utworzonej na czas tworzenia portalu) na właściwą.  

 5. Zakończenie procesu przeniesienia domeny – uruchomienie portalu.